University of Iceland, Reykjavik - Reykjavik, Iceland